Mészáros Lajos (1930- 1963)

Mészáros Lajos 1903-ban született Tiszamogyoróson. 1919-ben tért meg Rózsa Ernő evangélista által és 1920-ban be is merítkezett Sallai László által. 1926-30-ig volt a Budapesti Baptista Teológia hallgatója. 1930 augusztusában avatták fel a Berettyóújfalui gyülekezet és körzet lelkipásztorának. Az avató bizottság elnöke Udvarnoki András volt, a Teológia igazgatója.

Ekkor a körzetnek hét állomása volt. Az új pásztorral, nagy örömmel indult el ismét a missziómunka.

1932-ben történt, hogy özv. Lisztes Andrásné, szül: Szabó Zsuzsanna 1400 pengőt adományozott a gyülekezetnek, amelyből ki lett fizetve a gyülekezet adóssága, mely még fennmaradt az imaházépítésből. A gyülekezet pedig az imaház mellett lakást adott a fent nevezett testvérnőnek és betegség esetén gondviselést.
Bár a pünkösdi mozgalom zavaró hatása érződött különösen Gáborjánban, de a körzet jó egyetértésben működött, a missziós lendület tovább folytatódott.  1932  novemberétől nyolc evangélista munkálkodott a körzetben. 1936 novembertől, tíz téli munkás dolgozott a missziós állomásokon.

1933. január 16-21-ig igehirdetői tanfolyam volt Újfaluban, az előadók: Kolozs József, Kovács Imre, Mészáros Lajos és Dobos Gyula testvérek voltak és 64-en vettek részt 32 gyülekezetből.

Még ebben az évben Mészáros Lajos testvér kezdeményezésére konferencia volt Debrecenben a Nagyerdőn augusztus 29-31-ig. 600 résztvevővel. Előadók voltak többek között Fortin László, Dobner Béla és Mészáros Lajos. Berettyóújfaluból kilenc leány egy csoportjelenetet is előadott, amelyet Mészáros testvér írt. 1935-36-ig Mészáros testvér betegsége miatt nem tudta ellátni a körzet munkáját, őt Nyúzó Mihály, Szántó Mihály és Lisztes Sándor testvérek helyettesítették.

1935-ben Cseke Antal a Hajdúböszörményi Szeretetházban lett megbízva a gondnoki teendőkkel. 1937 januártól - márciusig Mészáros testvér az igehirdetők és az imaóra vezetők részére szerda esténként oktatást tartott.

1937. október 10-én lett megtartva gyülekezetünk fennállásának 60 éves jubileuma. Jelen volt Dr. Udvarnoki Béla, szövetségi elnök, Kirner A. Bertalan történész, Kovács Imre, Dobner Béla. A gyülekezet történetét Mészáros Lajos olvasta fel. Szolgált a péterszegi és az újfalui összevont vonós zenekar, és a derecskei énekkar.

1937-ben a gyülekezet megvásárolta az Eötvös u. 21 alatti telket. Erre 1938-ban lakás épült a prédikátor részére. Ez egy 8,5 x 5 m-es épület volt, amelyet 1947-ben elcserélte a gyülekezet az Eötvös u. 2 alatti (jelenlegi) ingatlanra.

1939-ben elkészült a bemerítő medence, és szeptemberben fel is lett szentelve, hálaadó ünnepély keretében 3 bemerítkezővel. Ezután jött a második világháború, amely a gyülekezetre nézve is mind anyagi, mind lelki szempontból megterhelő volt. A torony bádogsisakját is helyre kellett állítani, amelyet a háború alatt akna hajított le. A testvéri szeretet ebben az ínséges korszakban is megnyilatkozott: Víg Ferencnét, akit unokái elhagytak, felváltva gondozták a gyülekezet tagjai.

Mészáros Lajos a második világháború előtt és alatt a helyi légoltalmi bizottságnak volt az elnöke. A háború után a Nemzeti Bizottság és az Igazoló Bizottságnak volt az elnöke.

1946-47-ig pedig a Kisgazda párt helyi szervezetének alelnöke volt, majd lemondott e tisztségről. Amíg ereje és ideje engedte, addig e feladatok ellátásával is igyekezett a város jólétén munkálkodni, amire buzdít is az ige. Mivel azonban a gyülekezetünk tagjainak száma megnövekedett - ekkor volt a legtöbb tagja a gyülekezetünknek: 164 fő, 1948-ban – a világi tisztségekről lemondott.

1946 - 1954-ig Ifjúsági Konferenciák voltak Újfaluban a Berettyó mellett. Ez a gyülekezet életét is élénkítette és sokan a kívülállók közül is megtértek. Például 1949-ben háromszor is megmozdult a víz: pünkösdkor 30, októberben 4, Szilveszterkor ismét 4 bemerítkező volt. Az 1949-es konferencián 864-en voltak jelen. „Nem kis feladata van itt a lelkipásztoroknak, mint a kerület legnagyobb körzetében, hol a gyülekezetek havonta egyszeri meglátogatása is egy fél hónapba kerül.”- írta egyik jelentésében Mészáros testvér. Az 50-es évektől a gyülekezet taglétszáma fogyatkozni kezdett a sok elköltözés miatt.

Mészáros Lajost 1954-ben a Tiszántúli Egyházkerület elnökévé választották. Ezt megelőzően a 30-as, 40-es években pedig, mint kerületi titkár tevékenykedett.

1963. március 03-án a gyülekezet 86 tag jelenlétében Zentai Lászlót megválasztotta lelkipásztorává, aki ezt a húsvéti legáció alkalmával el is fogadta. Mészáros testvér örömmel adta át 33 évi szolgálat után a munkát e fiatal szolgatársnak.