II. Lelki wellness hét - Beszámoló

2013. október 21-25. (hétfő-péntek) 

Immár második alkalommal kerül megrendezésre városunkban a „Lelki wellness” hét. A helyszín ismét a Járási Hivatal Dr Fráter László terme volt. A héten is érdekes témákban  hallhattak előadásokat a megjelentek.
Testünk ápolása mellett nem hanyagolhatjuk el lelkünk gondozását sem. Szükséges, hogy bensőnk is felüdüljön, megpihenjen, ebben nyújtott segítséget ez az egy hetes előadás sorozat.

Papp Dániel lelkipásztor az előadások előtt az alábbi igeverssel köszöntötte az egybegyűlteket, amely János apostol harmadik levelének első részében található meg:

„Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek!”

 

A hét éneke a „Békességre vágyik minden ember...” kezdetű dal volt.

 

Hétfő 

Mit teszek hívőként a településemért?
Előadó: Dr. Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere,
az Országgyűlés volt jegyzője, volt országgyűlási képviselő

Előadásának vázlata:

- A lelki békénk nem a pénzügyi helyzetünktől függ!

- Nem az számít, hogy milyen egy ország gazdasági helyzete. Szellemi, lelki, erkölcsi válság van ma a társadalomban és ezt nem lehet a gazdaság rendbetételével megoldani. A kapcsolati problémákon nem segít a pénz!

- A mai társadalomnak szeretethiánya van!

- A reformokat körön belül kell kezdeni. Mindenki húz egy kört maga köré és a reformokat ott kezdi el!
- A társadalom akkor lesz egészséges,  ha egészséges emberek alkotnak egészséges családokat, akikből pedig egészséges nemzet válik.

- Isten azt akarja, hogy az Ő igéje a szívünkbe legyen írva! Isten arra kíváncsi, hogy mi van a szívünkben! Nem kell neki a „púder”, a „keresztvetés”, a vallásosság!

- A hatalmat Isten arra adta, hogy szolgáljanak vele személyválogatás nélkül. Erre csak a keresztények képesek, nem az önjelölt politikusok!

- A mai társadalom baja az, hogy eltűntek „a kegyesek a nép fiai közül”! Bebújnak a gyülekezetekbe, a templomokba és nem mennek ki a világba, amely az első számú missziós terület a család után.

- Ki az igazi keresztény? Akinek nem gyülekezete vagy egyháza van, hanem Megváltó Jézus Krisztusa, akitől bocsánatot kért és kapott!

- Csak egyháztagságunk van vagy örök életünk is?

- Olyan az ember, hogy a betegségét, a fájdalmát odadaná az Istennek, ám Ő először a szívet kéri! Az áldás, a gyógyulás kell, de az Ajándékozó, a Gyógyító NEM!

- A Sátán rabságban tartja az embert azzal, hogy gyilokokat helyez el a szívben, így az együtt él bűnnel/bűnökkel a szívében és közben azt gondolja, hogy rendben van az élete!

- Akkor van rendben az életed, ha rendben vagy függőlegesen az Istennel és vízszintesen a társadalommal, környezeteddel.

- A szeretet Istene nem mond(hat) áment a gyűlöletre! A hívő ember nem lehet a kormány ellendrukkere! De a hívő ember nem asszisztálhat a bűnhöz!

- Az evangélium üzenete nem népszerű a mai társadalomban, mert az szembesíti az embereket a bűneikkel!

- Nem szabad megalkudni a világgal! „Aki egy kicsit Istené, egy kicsit a világé, az egészen a Sátáné!”

- Ha nem kell az Isten, nem engedelmeskedsz az Ő hívásának, akkor törvényszerű, hogy jön a vihar az életedben!

- Életünk minden pillanata kegyelem!

- „Mit akarsz Uram, hogy cselekedjem?” – így kell Istenhez kiáltani. Ő válaszol! Lehet nem azonnal, de válaszol!!

- Mindenkit át lehet verni ezen a világon. Egyedül Isten az, akit nem lehet árverni! Ő ismeri még a gondolatainkat is!

- Mi most „babiloni” fogságban vagyunk, e világ fogságában. Mit kell tennünk?

      
Jeremiás könyve 29. rész 5-7. versei:

„Építsetek házakat és lakjatok bennük! Ültessetek kerteket és egyétek azok gyümölcsét! Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok! Házasítsátok meg fiaitokat  és adjátok férjhez leányaitokat! Szüljenek azok fiúkat és lányokat! Szaporodjatok és ne fogyjatok! Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vittelek benneteket és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is!”

Hinni – engedelmeskedni és hozzákezdeni.
Élni az igét – az emberek között, nem elszeparálódva.

- A szeretet mindig többre képes!!

- A hívő ember mindaddig támogassa a vezetőit, míg azok nem istentelenül végzik a dolgukat. Amikor azt látja, hogy istentelenül végzik, akkor figyelmeztetnie kell őket!

FELADATUNK: Szolgáljuk a társadalmat, ahová minket Isten felszabadult rabságba küldött! De ez egy „boldog” rabság!

- Arról, hogy romokban van a társadalom nemcsak a vezetők, a politikusok tehetnek, hanem minden ember, legfőképpen a hívő nép, akiknek láthatóan kellene jelen lenni ebben a világban!

- „Szegények mindig veletek lesznek!”  Nincs az a kormány és nem is lesz, aki hathatósan meg tudná oldani a szegénység kérdését, mert nem az ő feladata, hanem a hívő népé. Minden hívő vizsgálja meg magát, nézzen körbe maga körül, és lássa meg, hogy ki az ő nyomorultja! Ki az, akit Isten rábízott, akit támogatnia kell!

- Cselekvő hit című rövidfilm – Cserna Gábor készítette a dél-afrikai zuluk, bantuk közötti ébredésről.

 

Az alkalom végén Dr. Muraközi István, városunk polgármestere tartott rövid beszédet, melyben hangsúlyozta a közösség, a közösségépítés fontosságát.

 

Kedd

Evolúció vagy teremtés?
Előadó: Dr. Nitkovszki Eduárd, orvos, a Debreceni Kreacionista Kör vezetője

 

Előadásának rövid vázlata:

 

- Az evolúciós bizonyítékokról egyre gyakrabban derül ki, hogy nem stabil tények.

- Az evolúciót elfogadó genetikusok megpróbálják „feltölteni” Charles Darwin a fajok fejlődéséről szóló elméletét genetikai bizonyítékokkal, mivel többen megkérdőjelezték, hogy mennyire helytálló ez az elmélet, hiszen ma a különböző fajok között nem találunk átmeneti formákat (a kövületekben sem).

- Az ember maga változtathatja meg a gondolkodását a teremtés/evolúció kérdéséről.

- Az evolució szó fejlődést jelent. Azt feltételezi, hogy Isten nem létezhet.

Az evolúció képlete: anyag, evolúciós faktorok és nagyon hosszú idő(k).
Evolúciós faktorok (véletlenszerű események, szükségszerűségek, mutáció, természetes szelekció környezeti nyomásra és a halál – aki nem elég „fitt” az kihal, az erősebb marad életben), nagyon hosszú idők (hogy minden létre tudjon jönni „magától”).

- Kezdetben volt a hidrogén... az evolúcionisták szerint, feltételezik, hogy szervetlen anyagból szerves anyag lett, majd ebből alakult ki az élet.

- Kezdetben volt Isten..... a Teremtésben hívők szerint, Ő teremtette az Univerzumot.

- Teremtés modell: kezdetben Isten teremtett, tehát volt Kezdet; megalkotta az embert is és látta Isten, hogy az (igen) jó. Isten azonnal teremtett a láthatatlanból, a semmiből láthatót.

- Isten és Jézus előbb volt, mint a teremtett világ.

- Az evolúció nem ad magyarázatot arra, hogy honnan van az energia, az idő, a természeti törvények, hogyan jön létre az élő az élettelenből és honnan származik az információ.

- Anyag, idő, tér törvényei nem léteztek mindig, ezeket Isten hozta létre.

- Energiát nem tudunk teremteni, csak előállítani, de ehhez valamilyen anyagot kell felhasználni. Ha anyagot akarunk létrehozni, ahhoz energiára van szükség, és ez kell annak megformálásához is.

- Isten anyag nélkül teremt anyagot, a láthatatlanból láthatót, mert erre neki hatalma van!

- Nincs információ kód nélkül. Manapság használt kódok: számok és betűk, ezeket mi emberek hoztuk létre. Így szükségszerű, hogy a kód mögött kell, hogy legyen alkotó.

Véletlen folyamatokból nem lesz információ!

- A teremtés egy befejezett dolog!!

- Az özönvíz előtti időket nagyon nehezen lehet tanulmányozni.

- Aki ma evolóciót kutat, az a jelen világ dolgai szerint lévő dolgokat kutatja. Ebből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni a múltra! Lehet fantáziálni, de nem fogjuk tudni megmondani, hogy pl. a Föld hogy nézett ki. Azt sem tudjuk megmondani, hogy a jövőben hogy fog kinézni, egyedül a Biblia ad erre választ.

- Sokan nem akarják tudomásul venni, hogy Isten van, létezik, Ő teremtette a világot. Észreveszik a teremtett világban lévő rendet, harmóniát, de inkább úgy döntenek, hogy tagadnak, nem vesznek Istenről tudomást.

- Túl nagy rend van a világban, nem jöhetett létre magától, kell hogy legyen valamilyen felsőbb hatalom, amely létrehozta!! Hogy Ki hozta létre és hogyan, erre a Biblia ad választ.

- A Bibliából tudhatjuk a Föld és Univerzum, rend és komplexitás, a Naprendszer, a levegő, a víz, az élet, az ember, a házasság, a gonosz, a nyelv(ek), a kormányzás, a kultúra, a nemzetek, a vallás, a választott nép eredetét. És egy ígéretet, a Megváltó ígéretét.

- Ha teremtést feltételezünk, akkor Isten uralkodik minden felett és mindennek van értelmes célja. Ekkor az ember Isten viszonylatában vizsgálandó és így az ember elszámolással tartozik Isten felé. Ha nem, akkor az ember azt tesz, amit akar és akkor nincs értelme az erkölcsnek.

- Mindennek van tervezője: szemüveg, kamera, űrrepülőgép stb..... az agy százmilliárd alkotórészének ne lenne Tervezője?? A tudomány mai állása szerint az emberi agy a világegyetem legbonyolultabb szerkezete!

- A tudományos tények ellentmondanak az evolúciónak, így ebben fanatikus hinni kell! Ez azt feltételezi, hogy az evolúció egy vallás, amely istentagadásra épített!

- Kik vagyunk? Isten az Ő akarata szerint teremtett minket/minden embert, Isten képét hordozzuk magunkon!

- Jézus halála után felment a mennybe, és „helyet készít” azoknak, akik Őt szeretik, azt akarja, hogy ahol Ő van, ők is ott legyenek! El fog jönni ismét a földre, és akkor kiderül, kik azok akiket magával visz a mennybe és kik azok, akik a pokolba mennek.

- A halállal nem ér véget az élet! Vagy a mennyben vagy a pokolban folytatódik tovább, attól függően, hogy ki hogy viszonyult Jézushoz földi élete során: szerette és engedelmes volt vagy gyűlölte Őt!

 

Szerda

Nemzeti ünnep imaházunkban

Október 23-án, szerdán délelőtt 10 órai kezdettel megemlékezést tartottak imaházunkban az 1956. évi forradalom és szabadságharcra és áldozataira emlékezve.

Az igei szolgálatot Papp Dániel lelkipásztorunk végezte az 56. zsoltárból.
 

A kereszténység helyzete a világban
Előadó: D. Szabó Dániel, az Aliansz (Magyar Evangéliumi Szövetség felekezetközi szerveződésének) elnöke

Előadónk, 80 éves kora ellenére aktív életet él: a Református Presbiteri Szövetség elnöke, a református Károli Gáspár Egyetem alapító tagja, Kárpátalján a romamisszióban dolgozik, Marosvásárhelyen egy árvaház létrehozásában segédkezett. Sokat utazik külföldre, belföldre egyaránt, dolgozik az Úr „szőlőjében”.

Előadásának rövid vázlata:

- Isten nyitja és zárja a kapukat. Birodalmak jöttek és mentek, felemelkedtek és lehanyatlottak. Voltak istenellenes és az ő népét támadó kultúrák.

- Isten nem véletlenül helyezett el oda, ahol vagyunk! Terve van ott velünk! Oka volt, hogy ősapáink a Kárpát-medencében telepedtek le és a portyázással felhagytak.

- Vallásszabadságban élhetünk hazánkban, mindenki következmény nélkül gyakorolhatja hitét. Dicsőség ezért Istennek!!

- Isten gondot visel az övéiről! Kirendeli a szükségeseket!

- Isten az evangélium hordozására rendelt bennünket!

- Ha az evangélium  „lova” után  kötjük a mi nemzetünk „szekerét”, akkor az átvisz bennünket minden próbán, nehézségen!

- Albániában, a Balkánon, Törökországban, Szibériában, az északi területeken egyre terjed a kereszténység, az ott élők szomjazzák az Isten igéjét, konferenciákat szerveznek. Dániel testvér munkatársaival ezekben az országokban is járt, saját nyelvű Bibliákat, élelmiszercsomagokat vitt az ott élőknek. Isten áldás kíséri ezeket a missziós utakat. Tapasztalják, hogy Ő nyitja a kapukat.

- Kínában ma 100 millió keresztény él, míg kommunista párttag 60 millió.

- A kínai misszionáriusok úgy tartják, hogy a muszlim országokba őket, a „sokat próbáltakat” hívta el Isten, nem a „kényelmes” európaiakat.

- Dél-Koreának 25 ezer, Törökországnak 300, a volt orosz területeken lévő országoknak 300, Európának 10ezer misszionáriusa van a tengerentúl.

- Szöulban 300 teológiai intézmény van. Az ottani családok áldásként tekintik, hogy ha valaki a családjukból misszionárius lesz, akit anyagilag is támogatnak a missziós munkája során.

- Indonéziában 40 milló keresztény él.

- Indiában, Izraelben is tevékenykedik az Aliansz, ott is egyre nő a hívők száma, a sok nehézség, üldöztetés ellenére.

- Afrikában 300 millió keresztény volt 2000-ben.

- Brazíliának 80ezer lelkipásztora van.

- Világszerte nő a keresztények száma, főként a muszlim országok területén.

- Mindannyian misszionáriusok vagyunk a saját városunkban, országunkban. Amit Isten ránk bízott, azt tegyük meg, akár „kicsi”, akár „nagy” az .

 

Imádkozzunk a világmisszióban részt vevő testvéreinkért!!

Csütörtök

Isten rendje: egy férfi és egy nő a házasságban
Előadók: Beke László lelkipásztor és felesége Betti,
házassággondozók, Tázlárról érkeztek, az Egymásra hangolva Alapítvány létrehozói

Beke László előadásának rövid vázlata:

- Isten rendje: egy férfi és egy nő a házasságban – ez a mai világban nem természetes, sőt divatjamúlt! A médiumok által közvetített műsorok az egyházat, a Biblia értékeit maradiként állítják be, ezért nincsenek könnyű helyzetben a mai fiatalok, akik a családból nem kapnak helyes mintát !

- A bűnök mögött hiányok húzódnak meg. Hibát követünk el, ha egy-egy „rendetlenségért” csak az elkövetőt, a bűnöst vonjuk felelősségre. Mögé kell látni, hogy mi az a hiány, ami miatt ezek a problémák előfordulnak.

- A szülők kötelessége elsősorban, hogy felkészítsék a gyermekeiket arra, hogy ki lesz az ő társuk és hogy hogyan találják meg jövendőbeli feleségüket, férjüket.

- Az életünk második legfontosabb döntése a megtérés után a párválasztás.

- A társválasztás előtt fontosabb, hogy valaki másra találjon rá a fiatal, magára Istenre!!

- A mai lányoknak is fontos, hogy a fiúk udvaroljanak nekik!

- „A szerelemben van a legkevesebb szeretet, mert ez az egyik legönzőbb érzésünk!”

- Szerepek vagyis a felhatalmazások érvényesítése a házasságban.

- Férfi és nő sohasem lesz egyforma, de egyenlők lehetnek! Ne legyen vetélytárs a házastársunk!

-  Mai világban nehezen kezdeményeznek a fiúk! Bátortalanok, határozatlanok. A kezdeményezésről a korszellem és sok egyéb „leszoktatta” őket.

- „Kockázatvállalás nélkül nincs nyereség, csak a maradék!”

- A kezdeményező szerep a fiúké, míg a bátorító szerep a lányoké, amit továbbvisznek a házasságba. A kijózanító szerep is az övéké.

- A házasság: Isten vezetése és személyes döntések sokasága.

- „Egy igen kimondását rengeteg nem kimondása előzi meg.”

- Isten hozzáillő segítőtársat alkotott Ádámnak, Éva személyében.

- Egésszé csak a társammal válhatok, de csak akkor, ha hozzáillő vagyok, illetve ő hozzámillő.

- A házassági anyakönyvi kivonat „csak egy papír?” –  Nem! Több, mint egy papír!

- Gondolkodásmód változás: „Mennyivel többet szerettem volna kapni!”, „Mást szerettem volna kapni!” helyett „Mennyivel többet szerettem volna adni!”.

 

Beke Betti előadásának rövid vázlata:

- A házasság Isten alkotta intézmény. Értékeket hordoz.

- Isten szerint a férfi szerepe a szeretet, a nő szerepe az engedelmesség.

- Krisztus úgy szeretett minket, hogy életét adta értünk, a férjeknek úgy kell szeretniük a feleségüket, ahogy Krisztus szerette az egyházat. Aki engedelmesedik, az már nem önmagának él.
- A mai társadalomban versenyeztetik a nemeket, de Isten nem így tervezte! A Biblia szerint a felek kiegészítik egymást!

- Az igazi, örömteli kapcsolat az, hogy a házastársak egymás létének örülnek és nem annak, amit a másik ad, csinál, amit elért.

- Nem lehet a boltban vásárolni barátságokat, házasságokat. Tenni kell érte, áldozatokkal, lemondásokkal jár.

- Fontos, hogy gyermekeinknek maradandó értékeket adjuk tovább: azt, hogy miben hiszünk, Isten szerinti ünneplést, családi hagyományokat.

- Munkamegosztás a családban: szolgálni egymás felé otthon.

 

Péntek

Isten pénze vagy a pénz istene?
Előadó: Dr. Szűcs Zoltán, nyugalmazott számvevőszéki tanácsos,

a nagyvarsányi baptista gyülekezet presbitere, a Magyar Baptista Egyház Presbiteri Tanácsának elnöke, a Sáfárság öröme elnevezésű munkacsoport tagja.

Előadásának rövid vázlata:

- Minden az Úré! Mindenem amim van, amit kaptam, az Úré!

- Szakemberek szerint a legfőbb probléma ma Magyarországon az, hogy a bizalmi tőke elfogyott! Nincs bizalom sem az országon belül egymás iránt, sem az országon kívül az ország iránt! Ha nekem bizalmam van Istenben, az egy olyan óriási tőke, amely mellé már nem kell más!

- A pénz az adás-vételnek a közvetítő eszköze. Képvisel valamilyen értéket, de önmagában értéke nincs.

- A lottónyertesek több mint 90%-a 10 év után szegényebb, mint mielőtt megnyerte a lottót! Az oka, hogy nem tud vele mit kezdeni!

- Próbáld ki Istent, ahogy a Bibliában meg van írva! Próbáld ki, hogy egy éven keresztül a nettó jövedelmed 10%-át az egyházadnak adod! Működik, mert Isten visszaigazolja az ő ígéretét. Anyagi és szellemi áldásokban egyaránt részesít!
- A saját részt meg kell tenni (ami rajtad áll) és Isten is megteszi a maga részét.

- Isten olyan transzcendens (fizikai szemmel nem látható) létező, aki korlátlan hatalommal rendelkezik a látható világ felett, annak befolyásolására, irányítására, létezésének fenntartására és mindez a hatalmába tartozik. Hatalma van minden fölött, a teremtett világ fölött, minden folyamat fölött, ami a világon folyik.

- A gyülekezetekben kevés szó esik a pénzről!

- Több, mint 2350 igevers foglalkozik a pénzzel a Bibliában. Jézus a földön jártakor sokat tanított a pénzről, a pénzkezelésről.

- Kié a pénz? Formailag a mienk, de csak időlegesen! Pénz nélkül születünk, és anélkül halunk meg!

- Meg kell tanulni, hogy minden az Úré!! A pénz(em) is az övé! Ha ezt valaki megtanulja, akkor jöhetnek az anyagi nehézségek is, nem fog összeroppani!

- „Minden rossznak gyökere a pénz szerelme!”

- Ha a pénzbe vagyok „szerelmes”, akkor az leuralja az életemet!
A pénz megvakítja az embert!
A pénz süketté tesz a nyomorult segítségkérése iránt!
A pénz hamis biztonságérzetet ad, hiszen elkezd Isten helyett a pénz(é)ben bízni!
A pénz gőgössé teszi az embert!

A pénz anyagi erőforrást von ki a természetes közegéből!

A pénz sötét erők hatalmát erősíti (a nem Isten szerinti vagyonfelhalmozás)! Maffia, merénylők, terroristák, bombák, fegyverek...

- A világon ma 100 család van, akinek a vagyona 300ezer milliárd dollár!!! Ezen családok pénze a gazdasági válság idején 40%-kal nőtt!

- A Sátán a pénz istene! Nem magától van neki ez a hatalma, hanem mi emberek adtuk át neki a hatalmat! A bűneset megtörténtekor az ember a tudást akarta megszerezni. A tudással együtt jár a hatalom is, az anyagi lehetőség is. Minél nagyobb a tudása valakinek, meg van az esélye arra, hogy egyre nagyobb anyagi javak fölött is rendelkezhessen. A bűneset után a Sátán uralmat vett az ember élete fölött, az ember átadta a hatalmat neki.

 

- Isten gazdasági rendszere:

Alapelvek:
Minden az Úré! Az ember csak használatra kapott mindent!
Szorgalom becsületességgel párosulva!
Kizsákmányolás-mentesség!

 

- Sátán gazdasági rendszere:

Alapelvek:

Tied a pénz, arra használod, amire akarod!
Légy önző - önzésre ösztönöz!
Pénzen minden megvehető és az ember értékét a pénzének nagysága határozza meg!

Te vagy a végleges tulajdonos!

Spekuláció!

Lehető legnagyobb mértékű kizsákmányolás!

 

- Te melyik gazdasági rendszerbe tartozol?

- Amink van, azt mind kaptuk. Azért kaptuk, hogy szolgáljunk vele, gyarapítsuk!

- A Biblia nem ítéli el, de nem is tartja jónak a hitelt. Függelmi viszony jön létre, a kölcsönadó uralkodik azon, akinek pénzt adott!

- „Aki kér tőled, annak adj, aki kölcsön kér tőled, ne fordulj el attól!”

- Csak olyan mértékben vegyünk fel hitelt, amelyre a hitelből beszerzett eszköz fedezetet biztosít!

- Adósnak lenni a legrosszabb dolog a világon!

- Ha a tizedet minden egyháztag beadná, akkor nem lenne szükség állami támogatásra, hanem az egyház hitelezne az államnak! Ha az állam a hit megélését befolyásolni akarja, a pénzbeni támogatás ellenében, akkor azt nem szabad elfogadni!

- „A korral haladni, de Krisztusban maradni!” – Csopják Attila

 

Szombat

Itt a világ vége?
Előadó: Cserés Attila, egyházkerületi elnök, baptista lelkipásztor Nyíregyházáról

Szolgálatának rövid vázlata:

- A történelem során ugyanazok a gondolatok foglalkoztatják az embereket: Mi lesz holnap? Lesz-e holnap? Mi lesz a gyermekemmel? Hogyan alakulnak a dolgok?

- Készen vagy-e arra, hogy ma éjjel Isten elé állj? Mit tennél még ma este, ha tudnád, hogy nem éred meg a holnapot?

- A világ eseményei azt igazolják, hogy  az idő egyre rövidebb! Megérett a föld az „aratásra”!

-  A világnak azért nincs még vége, mert Isten vár! Rád vár! Arra, hogy elfogadd Őt személyes Megváltódnak! Ítélettel fog eljönni! Könyörülő, irgalmas, de igazságos Isten!  A bűnt megbünteti, mert a bűnt gyűlöli, de a bűnös embert szereti!

- Nem az a dolgunk, hogy számolgassuk a napokat, hogy mennyi van még hátra! A mi dolgunk az, hogy készen álljunk, de közel van az idő!!

- Összetörettetés nélkül nincs igazi bűnbánat!

- 2000 évvel ezelőtt kb. 300 millió ember élhetett a Földön, míg ma több, mint 7 milliárdan élünk. De ne attól féljünk, hogy mi lesz, ha tovább nő a népesség, hanem attól, hogy velünk mi lesz?! Mi lesz a lelkeddel?

- A világnak hamarosan vége lesz tűz által, felbomlik minden, „világégés” lesz!
- Kivel és hol fogod tölteni az örökkévalóságot?
- Minden ember bűnös, vannak bűnei! A különbség az, hogy vagy megbánod a bűneidet és megtérő bűnös vagy, vagy a bűneidet hordozod és annak terhe alatt van az életed!

- „Köztünk és a halál között egy lépés van csupán!”

- Váratlan helyzetek jönnek az ember életében, nem lehet tudni, mit hoz a holnap, a következő óra, perc! Nem biztos a holnap! Csak egy biztos, hogy ha ma/most Isten mellett döntesz, akkor megszabadul az életed! Van bűnbocsánat! Van kegyelem (még ma)!

- Ha szeretnél kiegyensúlyozott életet élni itt e földön, akkor békülj meg az Istennel és az embertársaiddal!

- Ne csak gondolkodj a megtérésen, hanem cselekedj! Hozdd meg a döntést!

- Csak egy marad meg, amit Jézusért tettél!

- Jézus visszajövetele közel van! Jó lenne úgy kezdeni minden napot, hogy ma is azért élek, hogy készen legyek! És akkor boldogan várhatod az Ő visszajövetelét!

- Hol van a te életed? Az Isten kezében, az Ő tenyerén vagy Tőle távol?

 

Vasárnap
 
Evangélizációs alkalom

Vasárnap délután a Lelki wellness hét záróalkalmaként evangélizációs alkalmat tartottunk imaházunkban. Meghívott lelkipásztor Cserés Attila testvér volt, aki családjával és gyülekezetük énekkarával érkezett hozzánk.

Zákeus fővámszedőként Jerikó egyik leggazdagabb embere volt. Minden oka meg lett volna a boldogságra, mégsem volt az! Nem volt békessége sem Istennel, sem az emberekkel. Felmászott egy fügefára, hogy távolról ugyan, de meglássa a városán áthaladó Jézust. Ahogy Zákeusnál sem volt elég, ma sem elég, ha valaki csak távolról akarja követni Jézust. Ő a szívben akar lakozást venni, meg akarja azt tisztítani és békességével elárasztani.

Boldogságot, örömet ad a világ is, de az csak ideig-óráig tart. Minden mulandó: a gazdagság, a siker is. Álboldogságok csupán, mert hiányzik belőle valami, ami tartalmat ad! Az igazi boldogság Jézus Krisztusban található!

Ha nem szégyellted a bűnöket elkövetni, akkor ne szégyelld azokat megvallani.”Uram, ha akarod, megtisztíthatsz!” Valld meg bűneidet, hagyd el azokat, Isten megbocsát és nem emlékezik rájuk többé. Ha ez megtörtént, akkor szeretetével, örömével, békéjével tölti be a szíved, és bizonyosságod lesz, hogy halálod után a mennybe jutsz és Jézussal lehetsz örökké!!

A vendég fiatalok egy jeleneten keresztül mutatták be, hogy a hívő emberek hogyan próbálnak megfelelni egymásnak, hogyan utánozzák a másikat, ahelyett, hogy inkább a Jézussal való kapcsolatra, az Ő igéjének mélyebb megismerésére helyeznék a hangsúlyt és Istennek próbálnának megfelelni.

Tanúságtételek, énekekszolgálatok hangzottak el.

Az alkalom szeretetvendégséggel zárult.