Lelki Wellness hétvége 2015: Menni vagy maradni?! - Beszámoló

Ismét a Járási Hivatal díszterme adott helyt a negyedik alkalommal megrendezett Lelki Wellness hétvégének.
Aktuális kérdésekre kaphattak választ a megjelentek (pl. menekült kérdés). Isten által megáldott alkalmak voltak ezek.

A hétvége éneke az "Ó, Jézus életem reménye" kezdetű dal volt.

 2015. október 16. (péntek):

Bódis Miklós: Ki a menedékünk?

Előadásának rövid vázlata:
Alapigét olvasott a I. Mózes 19:12-26-ból.
- „Betelt az idő! Az Isten országa eljött közétek. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!”
- Krisztus vállalta a szégyent a kereszten (mezítelenül szegezték fel), azért, hogy elvegye az én, a mi szégyenünket. Ha itt a földön hordozod a szégyent Krisztusért, az utolsó napon azt elcserélheted az égi koronára.
- A Titanicot a jéghegy süllyesztette el, az oldala sérült meg a víz alatt. Ami elsüllyesztette az nem volt látható. Így van ez a mi életünkben is. Isten azt keresi, nézi, ami a felszín alatt, a szívben van.
- Megmentett vagy, vagy elveszett? Ma este annak van az ideje, hogy mentsd az életed/a lelked, ahogy Lótnak is mondták az angyalok. Biztonságban van az életed?
- Sok helyen a templom(ok)ban mindenről hallhat a hívő, csak arról nem, hogy hogyan lehet üdvössége.
- A kétszínű életet nem lehet sokáig élni – erről tett bizonyságot Bódis testvér is, aki 30 éves koráig bírta ezt a „skizofrén állapotot”. De Isten hívását meghallva döntött. Nem habozott, gondolkodott, hanem elfogadta a felkínált kegyelmet. Bilincsei lehulltak, bűnei meg lettek bocsátva, örök élete van.
- Nincs más menedék, nincs más lehetőség a szabadulásra. Egy út van, amely az örök életre vezet! Jézus Krisztus egyedül!
- Sodoma, Egyiptom nem egy „hely”. Egyiptom a sötétség földje, a bűn országa. Ahogy innen kihozta a zsidókat Isten, úgy hozott ki bennünket is a „bűn Egyiptomából”.
-  Ábrahámnak élő kapcsolata volt Istennel, de Lótnak nem, ő csak utánozta Ábrahámot.
- Az angyal 4 dolgot kért Lóttól: Mentse az életét, hátra ne tekintsen, ne álljon meg a környéken, és a hegyre meneküljön.
- Mentsd az életedet, mert ha nem, elpusztulsz!
- Istennel nem lehet játszani, nem lehet becsapni. Vedd komolyan, hagyd ott „Egyiptomot”, menj messze, ne állj meg a „környéken”.
- „Ahol a kincsed, ott a szíved is.” Ha van valami, ami itt tart a földön, nem vagy szabad. Ha jön Jézus, hogy elvigyen, emelhesd fel a kezedet úgy, hogy készen vagy, nincs, ami ide kössön. Ne legyen olyan dolog, ami miatt hátra kellene tekintened. Légy szabad!
- Lót felesége a férj miatt halt meg. Lót egyezkedett Istennel, hogy ne kelljen a hegyre mennie, hanem mehessen Czóárba. Isten engedett neki. Ezt látva a felesége, felbátorodott, hogy ha enged az Úr az egyik dologban, enged majd a másik dologban is. Így nem félt hátratekinteni.
- Lót nem akart a hegyre menni, mert tudta, hogy ott az „én”-nek, az egonak meg kell halnia. Meg kell halni a céljaidnak, a vágyaidnak, az önteltségednek, a büszkeségednek, az igazadnak…. annak, aki vagy!
- Mindenkinek a legnagyobb ellensége saját maga. Amikor ezt legyőzöd, az lesz a legnagyobb győzelem.
- A kezedbe akarod tartani az életedet… de amit leteszel Jézus kezébe, csak az marad meg.
- Isten hív téged Sodomából a Golgotára. Mi a válaszod erre?

2015. október 15. (csütörtök):

Bódis Miklós: Kell-e menekülnünk? 

Az előadó Erdélyből érkezett, Hátszegen szolgál református lelkészként, két gyermekük van feleségével, akivel sok nehézségen ment keresztül a hit(ük) miatt, ám Isten igazolta őket. Eredményes missziót folytat a magyar illetve a román ajkú emberek között, ugyanakkor hazánkban is végez evangélizációs szolgálatot.

Előadásának rövid vázlata:                                   
Alapigét olvasott az Ezékiel 9: 1-6, 10:1-8-ből.
- „Betelt az idő! Az Isten országa eljött közétek. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!”
- A hívő ember hitének ereje az Istennel való kapcsolatának mélységétől függ.
- Érzed azt, hogy Isten szeret, megsegít. Nem elég csak érezni, mondani és örülni ennek. Isten választ vár erre!
- A száraz fa is fa, a zöldellő fa is fa. Mi a különbség a kettő között? Az élő fa gyökerei lemennek az élő víz forrásához és abból táplálkozik. Van-e ÉLŐ kapcsolatod a megfeszített Jézus Krisztussal?
- Ahogy a tizedik drakhma a házban veszett el, úgy a templom padjából mennek a vallásos emberek a pokolba. A templomban lehet legjobban elbújni Istentől.
- Wellness-hívő: fotel-keresztény, lábat lógató hívő.
- „Aki a bűnt cselekszi, szolgája a bűnnek”. Ez a rabság!
- Isten ma azt kérdezi tőled: Menjek a gyülekezetedből vagy maradjak ott?  
- Nem az a fontos, hogy hol, hanem az, hogy hogyan imádjuk az Istent. „Lélekben és igazságban!”
- Igazságban imádni újjászületve lehet, de aki nem születik újjá nem láthatja meg az Isten országát.
- A zsidókat okolják sokan a kialakult helyzetért (el/kivándorlás). A fiatalok azért mennek el az országból, mert nem tudják azt, hogy a fenséges tenger morajlásánál nagyobb az Isten a magasságban. Mondd el nekik, hogy Isten gondoskodó!
- A hívőknek az ígéretek szólnak és nem a migráció, a gazdasági válság.
- Mikor böjtöltél, imádkoztál utoljára országod vezetőiért? Csak szidni tudod őket és bírálni. Ne tedd!
- Isten vágya az, hogy az emberek között (veled) lakjon. Mi jót lát Ő benned?
- A zsidók megtűrték a bálványistent (Astartét) a templom bejárata előtt. Jól megfért egymás mellett a bálvány és az Isten temploma. De Isten előtt ez utálatos, nem tud ezzel közösséget vállalni. Ne csodálkozz, hogy Isten elhagy téged, ha hasonlóan cselekszel, és nem tűri tovább. Térj meg!
- Nagyobb ítélet egy ember számára nincs, mint amikor elhagyja őt az Isten!
- Ha háttal állsz az Istennek, nem láthatod Őt. Meg kell fordulnod, újjá kell születned.
- A migráció Isten válasza egy erkölcstelen világra! A migrációk világbirodalmakat számoltak fel.
- Istennek mindig van válasza az istentelenségre.
- Fáj-e neked az országod sorsa?
- Mielőtt elkezdődne az ítélet Isten megjelöli az övéit. Rajtad van-e a pecsét, ami Jézus vére? Akin ez rajta van, az mehet a mennybe, ahol egyet kérdeznek majd: Milyen kapcsolatban voltál a Báránnyal?
- Mi a válaszod Jézus irántad való szeretetére? Ő a kereszten halt meg érted. Irgalommal fordul hozzád, fogadd el! A bosszúállás/ítélet napján már nem lesz kegyelem. A mennyben nincs bűnbocsánat, ott ítélet lesz.
- „hogy megtudjátok, hogy az Ember Fiának van hatalma bűnöket megbocsátani a FÖLDÖN!” Akinek meg van bocsátva a bűne itt a földön, annak örök élete van.
- Kell-e neked ma a bűnbocsánat, az örök élet? Isten ingyen adja. Ne engedd, hogy elmenjen az Isten! Kapaszkodj bele! Ne keményítsd meg a szíved.
- Ne lógasd a lábad, készülj a misszióra!

Az alkalom végén a jelenlévő gyermekek ajándék Gyermek Bibliát, a felnőttek pedig egy igekártyát kaptak Bódis testvértől. 

 

2015. október 18. (vasárnap):

Evangélizációs alkalom imaházunkban

A hétvége záró alkalmán Révész Jonatán, gyöngyösi baptista lelkipásztor szolgált az I Mózes 13:5-15 alapján.
- Ábrahámról beszélt, aki nem egy „szuper” ember, hanem teljesen átlagos (hozzánk hasonló) volt, de engedelmeskedett Isten hívásának és elindult Úr városából Kánaán felé. Az út folyamán többször megrekedt egy-egy helyen (Hárán, Egyiptom), de Isten türelmesen várt rá, bölcstelen döntései ellenére kimentette a nehézségekből. Így tűr nekünk is az Úr.
- Ha a hívő ember lemond dolgokról, számára kedvezőtlen döntéseket hoz meg (ahogy Ábrahám, mint idősebb, lemondott választási jogáról, Lót javára), Isten azt kedvezővé és áldásossá tudja tenni.
- Lót szeretett volna gyorsan meggazdagodni, a szeme vezette, mikor kiválasztotta a földterületet. Sokan úgy gondolkodnak, mint Lót, a haszonlesés vezeti őket. Ábrahám előrelátó, míg az unokaöccse rövidlátó volt.
- Lótból hiányzott a teljes Istenre való ráutaltság. Ábrahám azonban szoros kapcsolatban élt Istennel, barátjának neveztetett, Ő volt a forrása, akiből „merített”.
- Ábrahám önzetlensége többször megnyilvánult unokaöccse felé: szolgáival kiszabadította a fogságba esett Lótot és családját, gondja volt rájuk, imában hordozta őt. Nekünk is ilyen krisztusi önzetlenséggel kell viszonyulnunk embertársainkhoz.
- Habár gazdagon, bővölködve élt Ábrahám, volt egy szomorúsága, hogy nem született még gyermeke. Isten ígéretet tett neki és feleségének, Sárának, ami 25 év múlva valósult meg, amikor Izsák megérkezett hozzájuk. Vannak isteni ígéretek, amelyekre várnunk kell, türelmesen és kitartóan.
- A hit-próba elérkezett Ábrahám életében is, amikor Isten arra kérte, hogy áldozza fel a fiát. Engedelmes volt és megtette volna, ha Isten angyal által megálljt nem parancsol neki. Ábrahám előrelátása itt is megnyilvánult, hitte, hogy még a halottak közül is feltámadhat Izsák.
- Az élő Isten a saját fiát áldozta fel, olyan bűnösekért, mint te meg én. Érdemtelen nagy szeretetről tanúskodik ez!
- Kövessük Ábrahám példáját, aki hitt, engedelmes volt, így tudott életében Isten munkálkodni.
- Az Úr vezet, ő ad kitartást és erőt, amikor menni kell.

 

A fiatalok énekei mellett tanúságtételek hangzottak el, bátorítva a jelenlévőket, hogy Jézus életeket megváltoztató ereje ma is valóságos.