Berettyóújfalu 60 éves jubileuma (Békehírnök)

1937. október 10-én hálaadással kapcsolatban tartotta meg a berettyóújfalui baptista testvériség gyülekezetté tömörülésének 60. évfordulóját. Sokan érkeztek a szent vasárnapra a vidéki, környékbeli testvériség közül is a gyülekezetbe, hogy részt vegyenek az örömünnepen.

60 év: sok viszontagságot, tűrést, szenvedést és sok örömöt, reményt, lelki gazdagságot jelent. 1877-ben lett hívő Lisztes András testvér, aki különös szorgalommal és adottsággal, részletesen feljegyezte –1919-ben elkövetkezett haláláig- a berettyóújfalui gyülekezet nevezetesebb eseményeit. Eme feljegyzés nagyon értékes és érdekes adathalmaz, mely teljesen tiszta képet nyújt nem csak a helyi gyülekezet, de a magyarországi viszonylatban dolgozó baptista munkások részére is. Így tudjuk, hogy Berettyóújfaluban dolgozott a „mázsaszámra” való bibliaterjesztéssel foglalkozó Novák Antal, aki feleségével együtt ott is lakott és nagyban volt elősegítője a baptista misszió terjedésének. Gyakran megfordult ott Meyer Henrik aki magával hozta tolmácsát, Tatter testvért és ott tanácskozott a Domján testvér kíséretében megjelenő Kornya Mihállyal is. Nem kevésbé figyelemre méltó, hogy Lisztes András testvér a missziópénzt Budapestre Meyer testvérnek küldte, sőt a berettyóújfalui gyülekezet hozzájárult a Wesselényi utcai imaház építéséhez is. Egy nagyobb kölcsönt  – 250 forintot -  akkor kapott vissza a berettyóújfalui gyülekezet, amikor 1881-ben hozzáfogott a saját imaház építéséhez. A berettyóújfalui gyülekezet kötelékébe tartozott Lisztes Mihály is, kiről a Csopják-féle „Missziótörténet” ugyancsak röviden megemlékszik. Ez a Lisztes Mihály ugyanis valamikor Rudolf trónörökös lovászmestere volt. Így tanult meg németül is. Rudolfról azt tartotta, hogy akaratos, makacs ember volt, önmaga azonban a másik oldalról való emberi tulajdonságba öltözött be, midőn a Krisztus evangéliuma által megtérve, engedelmességre, tűrésre, szolgálatra adta magát. Ez a Lisztes Mihály volt az, aki németből énekeket fordított, azokat énekelgette és terjesztgette. S mint ilyen, úttörő volt…

Berettyóújfaluról Derecskére, innen Hajdúböszörménybe került a baptista misszió magva. Így értjük meg azt, hogy amíg Berettyóújfalu 60 éves jubileumot ül, addig Hajdúböszörményben csak 50 éves jubileumra gyűlhettek össze. Derecske kb. 55 évet ünnepelhetne.

1879 februárjában 12 lélek szánta oda magát Krisztus követésére, akiket Lisztes Mihály, Daróczi Mihály, Szántó Pál, Bíró István, Papp Imre, Balogh Mária, Daróczi Mihályné, Szántó Jánosné, Bíró Istvánné, Háló Andrásné, özv. Daróczi Jánosné, Balogh Zsuzsanna és Szabó Julianna néven említ meg a „berettyóújfalui Lisztes-kódex”. Nagyon figyelemre méltó áldozat szempontjából a kicsiny gyülekezet lelki adottsága, hogy többször elhívják körükbe Budapestről Meyer-Tatter, Nagyszalontáról Kornya-Domján testvéreket és ezek nem csekély útiköltségét –a misszión kívül- mindig teljesen és örömmel fedezik. E sorokkal egyidejűleg nyilvánosságra is óhajtom hozni ennek a „Lisztes-kódex”-nek a létezését, melyet az újabbkor baptista történet szempontjából nemcsak fontosnak és értékesnek, de a baptista közösség szempontjából közkincsnek is kell nyilvánítanunk, és különös gondjaira kell bízni a berettyóújfalui gyülekezet vezetőjének addig is, míg az ilyen tartalmú feljegyzések nagyon fontos, központi elhelyezést nyerhetnek. A gyülekezetben hosszú időn át szolgáltak többek között: Balogh Lajos és Cseke Antal míg most szolgálatot végez az 1930. augusztus 20-án felavatott Mészáros Lajos prédikátor. A 60 éves ünnepélyre nagy számban megjelent testvérek előtt Dr. Udvarnoki Béla, alulírott, Dobner Béla és Kovács Imre testvérek szólták az igét, míg Cseke Antal visszaemlékezése és Mészáros Lajos történelmi tárgyú felolvasása, kevés szavalatokkal, zene- és énekszámokkal nagyon változatossá tették a nagy és szép estély sorrendjét. Dicséret és köszönet illeti a szép ünnepély rendezőjét és azokat a kedves testvéreket, kik szívük szeretetével látták el s vendégelték meg a messze vidékről érkező testvériséget. Az Úr Lelke legyen továbbra is vezetője a szép berettyóújfalui gyülekezetnek.